Χαλκίδα: 20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης.- Δείτε αναλυτικά ειδικότητες και δικαιολογητικά.

Προσλήψεις μουσικών διδασκάλων, δασκάλων χορού και πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δήμο Χαλκίδας

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

 • Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου –Αν. Θεωρητικών – Χορωδίας, Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Ανωτέρων Θεωρητικών- Ακορντεόν , Βιολιού ,Μονωδίας (κλασσικού τραγουδιού)-Μουσικής Προπαιδείας, Μοντέρνων κρουστών
 • Διδασκαλία χορών : Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο.
 • Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Διδασκαλία κολύμβησης σε Α.Μ.Ε.Α.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
 • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07.
 • Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 148/11914)
 • Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός διορισμού τους ως καθηγητής στα αναγνωρισμένα όργανα
 • Βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στον οποίο μπορεί να περιληφθεί οτιδήποτε αποδεικνύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά την δική του κρίση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται
  – τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση εάν ναι που απασχολείται ο υποψήφιος)
  – η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
  – κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
  – ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09- 2007) (καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
  – ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
  – ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία της Διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , (τηλ: 2221351128 και 2221351127), αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, ή μέσω e-mail στο doappex@hotmail.gr επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (φωτοαντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.)

Written by 

Related posts

Leave a Comment