Υιοθέτησε προτάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Προτάσεις του προέδρου του Επιμελητηρίου Ευβοίας υιοθέτησε η estiasigreece που αριθμεί περισσότερα από 50 σωματεία πανελλαδικά.

ΘΕΜΑ : Διορθωτικές παρεμβάσεις στις ισχύουσες διατάξεις για τους όρους
παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Η Estiasigreece σας παραθέτει τις προτάσεις της, επί επιζητούμενων
διορθωτικών παρεμβάσεων στις ισχύουσες διατάξεις για τους όρους
παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας, οι οποίες σύμφωνα με την συνολική
του εκτίμηση χρήζουν άμεσης θέσπισης και εφαρμογής.
Αυτούσια η συνολική πρόταση κατατέθηκε στις 22/03/2021 απ το Επιμελητήριο
Εύβοιας και τον πρόεδρο κ. Ιωάννη Γεροντίτη θέτοντας το σύνολο των
διορθωτικών παρεμβάσεων για την ομαλότερη λειτουργία των ΚΥΕ στον
αιγιαλό
1. Να δοθεί η δυνατότητα, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως
έγινε και το προηγούμενο έτος (2020), όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια
απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας το έτος 2020, να
συνάψουν με υποβολή απλής αίτησης χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών
νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.
2. Να τροποποιηθούν οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001 που
προβλέπει ότι η ελεύθερη ζώνη μεταξύ παραχωρούμενης ζώνης και
ακτογραμμής να έχει πλάτος πέντε (5) μέτρα και να ορισθεί, όπως ίσχυε και
παλαιότερα, το πλάτος της ελεύθερης ζώνης στα τρία (3) μέτρα. Το πλάτος
των 5 μέτρων καθιστά πολλές φορές την παραχώρηση αδύνατη, αφού είναι
λίγες οι παραλίες με μεγάλος πλάτος και ως εκ τούτου μεγάλο ποσοστό
επιχειρήσεων δεν έχουν την δυνατότητα να λάβουν άδεια παραχώρησης.
3. Για το έτος 2021 η παραχώρηση να είναι χωρίς αντάλλαγμα, άλλως με
σημαντικά μειωμένο αντάλλαγμα. Η απόφαση για τη μείωση του
ανταλλάγματος – και οι όροι καταβολής του – πρέπει να εκδοθεί άμεσα, αφού
31.03.2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του ανταλλάγματος, για
αυτούς που έχουν συμβόλαια τριετίας.

4. Για την σύναψη της νέας μίσθωσης να μην αποτελεί προϋπόθεση η
προσκόμιση φορολογικής, και δημοτικής ενημερότητας (βλ. άρθρο 3 παρ. Β5
ΥΑ 47458 ΕΞ 2020 και άρθρο 13 παρ.10 ν. 2971/2001) όπως ισχύει σήμερα,
λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν.
5. Να τροποποιηθεί εκ νέου η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2701/2001, που είχε
τροποποιηθεί με το άρθρο 45 του ν. 4688/2020 και να απαλειφθεί η
προβλεπόμενη κύρωση του αποκλεισμού για ένα έτος από το δικαίωμα
σύναψης μίσθωσης για τον αυθαίρετο κάτοχο, τον σύζυγο καθώς και για τις
εταιρείες στις οποίες είναι εταίρος και ως κύρωση να επιβάλλεται αποκλειστικά
και μόνο ορθολογισμένο και αναλογικό με την παράβαση πρόστιμο και
αποβολή από τον αυθαίρετα καταληφθέντα χώρο.
6. Να δοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η δυνατότητα αύξησης της
παραχωρούμενης έκτασης – σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό – μέχρι 50%
(ως είχε εφαρμοστεί κατά το έτος 2020 στους Δήμους).
7. Η βεβαίωση σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (άρθρο 13 παρ.11 ν. 2971/2001), να προσκομίζεται άπαξ και
να μην απαιτείται σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενης παραχώρησης.
8. Οι συμβάσεις παραχωρήσεις να είναι ημερολογιακά ετήσιες, ώστε να
εκλείψει το ενδιάμεσο φαινόμενο απαίτησης από την επιχείρηση, εκκένωσης του
παραχωρούμενου χώρου.
9. Οι αρμοδιότητες των Κτηματικών Υπηρεσιών να μεταφερθούν στους
Δήμους που γνωρίζουν τις ειδικότερες συνθήκες κάθε περιοχής και έχουν το
απαραίτητο προσωπικό. Περαιτέρω για την παραχώρηση των εκτάσεων και
τον έλεγχο των επιχειρήσεων πρέπει να είναι αρμόδια μία και όχι περισσότερες
υπηρεσίες (σήμερα αρμοδιότητες έχουν τόσο το Λιμενικό, όσο και η Κτηματική
Υπηρεσία και ο Δήμος).

Written by 

Related posts

Leave a Comment