Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων με τηλεδιάσκεψη στις 23 Μαρτίου 2021.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η/3/2021, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 19:00, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-20 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έκδοσης ψηφίσματος για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας κατόπιν του από 10/3/21 αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
2. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
3. Περί αντικατάστασης γραμματέως στην Επιτροπή Διαβούλευσης (υπ. αρ. 247/19 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
4. Περί αντικατάστασης γραμματέως και ορισμού αναπληρωτή Προέδρου στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (υπ. αρ. 214/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).
5. Περί αποδοχής – Α΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6. Περί απολογισμού έτους 2020 και προγραμματισμού έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
7. Περί ορισμού εκπροσώπου για τη συγκρότηση Α΄/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε. Ευβοίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος
8. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
9. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΕΙ.
10. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 65/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
11. Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (υπ. αρ. 72/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
12. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ .
13. Περί παράτασης εργασιών λόγω Covid 19.
14. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων, με ανοικτή διαδικασία.
15. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργου, με συνοπτικό διαγωνισμό.

Σημείωση: Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων.

Written by 

Related posts

Leave a Comment