Ξεχωριστή διάκριση για το Επιμελητήριο Εύβοιας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το τίμησε με την διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ απόνειμε στις 26/3/2021, τη Διαπίστευση Erasmus στο Επιμελητήριο Εύβοιας, προκειμένου ο Φορέας να έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η εν λόγω διάκριση για την οποία το Επιμελητήριο Εύβοιας ευχαριστεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έρχεται να πιστοποιήσει και να δικαιώσει για μια ακόμη φορά την – επί σειρά ετών – άριστα υποστηριζόμενη, οργανωμένη, συνεπή, συντονισμένη και στοχευμένη προσπάθεια του Φορέα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, στο Εξωτερικό με τη συμμετοχή πολλών επιχειρηματιών, διαφόρων κλάδων, μέσα από τα οποία τους παρέχει την ευκαιρία της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, σε προσωπικό, επαγγελματικό και διαπολιτισμικό επίπεδο.

Η Τιμητική Διαπίστευση που ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 έως  31 Δεκεμβρίου 2027, απονεμήθηκε στο Επιμελητήριο, μετά από αξιολόγηση υποβολής πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-ΕΑ(Ι/Α02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το ΙΚΥ επιβράβευσε το εν λόγω σχέδιο, ως :

•             Συνεκτικό, σαφές και συνεπές με τη στρατηγική διεθνοποίησης του οργανισμού και  ταυτόχρονα άριστα προτεινόμενο από μια ομάδα διοίκησης, οργάνωσης και υλοποίησης με μεγάλη εμπειρία και ικανότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης.

•             Με στόχους ρεαλιστικούς που θα επιφέρουν πολύ θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό και στους συμμετέχοντες, καθώς και στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

•             Με κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση και κατάλληλη στόχευση στην εκπαίδευση των τοπικών επιχειρηματιών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στην χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην διεθνοποίηση τους.

•             Με σαφή δυνατότητα και προοπτική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστα

Written by 

Related posts

Leave a Comment