ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ΛΙΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ


με διακριτικό τίτλο
«Κανδήλιον Όραμα»

Οι ακολούθως υπογράφοντες έχοντας υπ’ όψη τις εξής παραδοχές:

 1. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το έκτο
  μεγαλύτερο της Μεσογείου με έκταση 3.654 τ.χλμ. και συνολικό μήκος
  180 χλμ., με πληθυσμό 191.206 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
 2. Η Β. Εύβοια παρουσιάζει μοναδικό φυσικό κάλλος, λόγω γεωγραφικής
  θέσης παρέχει ιδιάζουσες εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, ενώ τα
  αγροκτηνοτροφικά της προϊόντα θεωρούνται ιδιαίτερης αξίας.
 3. Η Β. Εύβοια επικοινωνεί χερσαία με τη Χαλκίδα και την υπόλοιπη
  ηπειρωτική Ελλάδα με ένα απαρχαιωμένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο
  που δεν εξασφαλίζει τη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών
  της με επαρκή, ασφαλή και εν γένει ικανοποιητικό τρόπο.
 4. Το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει δυσανάλογο δημοσιονομικό κόστος
  συντήρησης, οι συνεχείς επισκευές είναι αποσπασματικές και
  ευκαιριακές, ενώ σε σημεία του η οδική σήμανση ενημερώνει τους
  οδηγούς ότι κινούνται σε αυτό με δική τους ευθύνη.
 5. Η συνολική εκτιμητέα υγειονομική, οικονομική και τουριστική
  κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια την καθιστά, συγκριτικά
  με αντίστοιχης δυναμικότητας περιοχές, υποβαθμισμένη.


Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε

την ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση και υλοποίηση μιας
νέας οδικής σύνδεσης Πολιτικών – Λίμνης κατά μήκος της δυτικής ακτής
της Εύβοιας.
Η απαξίωση του νομού και ειδικά του βόρειου τμήματός του μας
οδηγεί να προτάξουμε και να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία ώστε να
επιτύχουμε, με τη δημιουργία της σύνδεσης αυτής, μεταξύ άλλων
αξιοπρεπή διαβίωση, άμεση πρόσβαση σε δομές υγείας, ασφαλή και
γρήγορη δια-σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, υψηλότερη
επισκεψιμότητα.
Για να αντιστραφεί η παθητική στάση μας απέναντι στα χρόνια
προβλήματα που μας απασχολούν, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας και ως ομάδα πολιτών θέτουμε στόχο τη δημιουργία μιας
ολοκληρωμένης πρότασης για την οδική σύνδεση Πολιτικών – Λίμνης και
τη διάδοση και προώθησή της και σκοπό την υλοποίησή του από τους
αρμόδιους δημόσιους φορείς, με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει
σήμερα η τεχνολογία και επιστήμη, ο πρόσφατος νησιωτικός
χαρακτηρισμός της Εύβοιας, με σεβασμό στις κοινωνικές, ιστορικές,
πολιτιστικές, και περιβαλλοντικές αξίες και συνθήκες της περιοχής.
Για την αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβουλίας Πολιτών
συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές με συγκεκριμένο αντικείμενο:
I. Τεχνική Επιτροπή, με αντικείμενο την εν γένει τεχνική επεξεργασία
της πρότασης, την εύρεση παλαιάς προϋπάρχουσας μελέτης και
αξιοποίησης των συμπερασμάτων της, τη σύνταξη νέας (draft), τη
σύνταξη άτυπου πρόχειρου προϋπολογισμού, με υπεύθυνο το
Δημήτριο Στεργίου.

II. Νομική Επιτροπή, με αντικείμενο τη διερεύνηση του θεσμικού
πλαισίου, τη διασταύρωση των νομοθετικών και νομολογιακών
περιορισμών, την επεξεργασία των αιτήσεων – αναφορών προς κάθε
εμπλεκόμενο φορέα, με υπεύθυνο το Νικόλαο Ανέστη.
III. Περιβαλλοντική Επιτροπή, με αντικείμενο την προστασία της
χλωροπανίδας της περιοχής του έργου και την ανάδειξη τυχόν
περιορισμών περιβαλλοντικής φύσεως (NATURA), με υπεύθυνο το
Γεώργιο Καρλή.
IV. Οικονομική Επιτροπή, με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση
των οικονομικής φύσεως ζητημάτων και την υπόδειξη πηγών
χρηματοδότησης του έργου, με υπεύθυνο το Δημήτριο Κατούνη.
V. Επιτροπή Ενημέρωσης και Προώθησης, με αντικείμενο την κατά το
δυνατόν ευρύτερη διάδοση του σκοπού της Πρωτοβουλίας, ώστε να
γνωστοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ιδίως με τη χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και ιστοχώρου, καθώς και η επικοινωνία με κάθε
δημόσιο, θεσμικό ή μη φορέα που σχετίζεται με τον καταστατικό
σκοπό, με υπεύθυνη την Κυπαρισσία Ντελκή.
Η Πρωτοβουλία Πολιτών «ΚανδήλιονΌραμα» επιδιώκει τους
σκοπούς της με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσον και με τη συνεχή επαφή
μεταξύ των μελών και φίλων της. Για το λόγο αυτό δύναται να δημιουργεί
ιστοχώρο με χρήση του διακριτικού τίτλου της, στην οποία θα αναρτάται
κάθε πληροφορία σχετική με το έργο και κάθε ενέργεια των διαχειριστών
που προάγει και συμβάλλει στην ωρίμανση του σκοπού της. Στο τελικό
στάδιο ωρίμανσης θα διοργανώσει δημόσια επιστημονική ημερίδα με θέμα
τα ευρήματα και τις προτάσεις της για την οδική σύνδεση Πολιτικών –
Λίμνης.
Για την ορθή διαχείριση, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη λογοδοσία
και αειλογία της εφαρμόζονται τα κάτωθι:

• Εκπροσωπείται από τους Δημήτριο Κατούνη και Δημήτριο Στεργίου οι
οποίοι ατομικά ή/και από κοινού μπορούν να εκπροσωπούν την
Πρωτοβουλία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και υπηρεσίας.
• Ορίζεται ως αποφασιστικό όργανο η Συντονιστική Επιτροπή που
αποτελείται από τον υπεύθυνο κάθε Επιτροπής και τους δύο
προαναφερθέντες εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις και να
συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο μέτρο του δυνατού στην κάλυψη των
πάσης φύσεως αναγκών που προκύπτουν από τη δράση των οργάνων.
• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή
Ενημέρωσης και Προώθησης τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, τα
οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς
ενημέρωσης και προώθησης των δράσεων και ενεργειών της
Πρωτοβουλίας.
• Η Συντονιστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απεμπλέκει και να
απεμπολεί τους συμμετέχοντες που ενεργούν με τρόπο που
αντιστρατεύεται το σκοπό της Πρωτοβουλίας ή δημοσιεύουν απόψεις
αντίθετες με τους σκοπούς της, ή εκφράζονται με τρόπο ανεπίτρεπτο,
απαξιωτικό ή υβριστικό.
Τα ιδρυτικά μέλη καλούν όλες και όλους που επιθυμούν την
υποστήριξη και υλοποίηση του έργου να ενώσουν τις φωνές και τις
δυνάμεις τους για τη δημιουργία της Κανδηλίας Οδού, ενός έργου
πολλαπλά ωφέλιμου για τους κατοίκους ολόκληρης της Εύβοιας.
Για την επικοινωνία, εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή:

kandilionorama@gmail.com

Χαλκίδα, Απρίλιος 2021

Τα ιδρυτικά μέλη

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΓΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2 ΑΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε.
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
7 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
9 ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
10 ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΚΙΩΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
11 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
12 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13 ΑΡΓΥΡΙΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΕΡΕΑΣ
71 ΒΑΣΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
15 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
16 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
17 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
18 ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
19 ΓΕΡΑΛΕΞΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΟΦΥΛΑΞ
20 ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
21 ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
22 ΓΙΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
24 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
26 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
28 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
29 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
30 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
31 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
32 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
33 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
34 ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
35 ΔΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
36 ΔΑΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
37 ΔΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
38 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
39 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
40 ΖΑΛΩΝΗ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΙΗΤΡΙΑ
41 ΖΑΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
42 ΖΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

43 ΖΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
44 ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ
45 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
46 ΚΑΡΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
47 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
48 ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
49 ΚΑΡΑΤΣΙΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
50 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
51 ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
52 ΚΖΟΥΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
53 ΚΟΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
54 ΚΟΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
55 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
56 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
57 ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
58 ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΛΙΕΑΣ
59 ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
60 ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
61 ΛΕΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
62 ΜΑΓΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
63 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
64 ΜΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
65 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
66 ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
67 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
68 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
69 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.
70 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
72 ΜΠΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
73 ΜΠΕΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
74 ΝΓΚΕΛΑΣ π. ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΕΑΣ
75 ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΚΠ/ΚΟΣ
76 ΠΑΛΗΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
77 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
78 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
79 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
80 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
81 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
82 ΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
83 ΣΓΟΥΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
84 ΣΕΛΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
85 ΣΕΛΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
86 ΣΕΛΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
87 ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

88 ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
89 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
90 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
91 ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
92 ΣΤΡΑΦΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
93 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
94 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
95 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΗΝΑ ΙΑΤΡΟΣ
96 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
97 ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
98 ΧΡΑΠΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ
99 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
100 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

Written by 

Related posts

Leave a Comment