¨ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Χ.Τ.Σ.ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ¨

Γνωρίζεται ότι αναρτήθηκε η με Α.Π.: 2131.5/79933/2021/02-11-2021 Απόφαση κ. Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΑΔΑ:ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ), με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχύπλοων σκαφών, έως την 31-12-2022.

Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν να προβούν μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου.-

Written by 

Related posts

Leave a Comment